Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Svenska Livräddningssällskapet arbete internationellt

Livräddning, simkunnighet och vattenkunskap är internationella angelägenheter och Svenska Livräddningssällskapets värderingar, arbetssätt och mål bygger på internationell standard och gränsöverskridande samarbeten.

International Life Saving Federation

Som en grundbult, är Svenska Livräddningssällskapet medlemmar i International Life Saving Federation (ILS), som är den världsomspännande sammanslutning som ansvarar för livräddning. ILS arbetar med förebyggande av drunkningsolyckor, vattensäkerhet, livräddning, livräddare och sport kring livräddning. Ofattbara 1 200 000 personer dör varje år i drunkningsolyckor i världen, vilket motsvarar en person var trettionde sekund. ILS har över 100 st medlemsorganisationer.
Drunkningssiffrorna i världen är häpnadsväckande och en byggsten i våra mål  att bekämpa drunkning och vattenrelaterade olyckor. ILS arbetar för närvarande med en fyraårsplan, där bl.a. drunkning bland barn och arbete med att säkerställa ”best practice” är två centrala målsättningar.

2007 togs beslut om att upprätta en plan för barnsäkerhet, inom ramen för ett EU-projekt i nätverket European Child Safety Alliance (ECSA). Vi är mycket aktiva i detta arbete och via Barnsäkerhetsrådet, som startades 2005 på initiativ av dåvarande Räddningsverket, arbetar vi målmedvetet med Rådets viktigaste målsättningar, i synnerhet när det kommer till drunkningsfrågor.

Område 1 - utveckla statistikunderlag

Barnsäkerhetsrådet har gjort bedömningen att den skaderegistrering och den olycksstatistik som finns idag rörande barns skador till följd av olyckor, inte ger en fullständig bild. Detta gäller särskilt mindre skador som inte föranlett kontakt med hälso- och sjukvård.
 
Målsättning för området är att genomföra en inventering utifrån befintliga register och statistikkällor, dess tillgänglighet och användbarhet för att därefter identifiera utvecklingsbehovet.

Område 2 - drunkning (0- 6 år)

Den vanligaste dödsorsaken på grund av olycka för små barn upp till sex år är drunkning. Barnsäkerhetsrådet har gjort bedömningen att allvarlighetsgraden tillsammans med avsaknaden av huvudansvar på myndighetsnivå för – drunkning, föranleder ett särskilt fokus på området.
 
Vidare finns det inget uttalat ansvar beskrivet i förskolans läroplan på ett motsvarande sätt som för grundskolan, där elever enligt kursplanen ska kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten i årskurs 5.

Målsättning för området är att antalet drunkningar ska minska på lång sikt. Ett delmål är försöka klargöra orsakerna kring dödsfallen, ytterligare delmål för området är att ta fram informationsmaterial om risker samt drunknings-förebyggande metoder.

Område 3 -  alkoholrelaterade skador och olyckor

Barnsäkerhetsrådet har bedömt att alkolholrelaterade skador och olyckor är ett prioriterat område, på grund av att alkohol resulterar i såväl direkta som indirekta skador samt då konsumtionen ökat bland barn och unga.
 
Skador till följd av bruk av alkohol sker i alla miljöer. Alkoholbruk kan resultera i en mängd olika olyckor. Riskbeteenden såväl som utåtriktade våldshandlingar som självtillfogade skador är förknippande med alkohol.

Målsättning för området på sikt är att färre barn och unga skadas i alkohol-relaterade olyckor, samt att försöka påverka attityder och beteenden genom ökad kunskap till barn och unga samt närstående. 

Läs mer om vårt internationella arbete

Besök ILS hemsida för mer information om det internationella arbetet och dess arbetsområden.