Svenska Livräddningssällskapet

SLS SLS Meny

Svenska Livräddningssällskapets stadgar

En organisations stadgar är det fundament som föreningen är uppbyggd på. Av stadgarna framgår vilka ändamål organisationen har, varför den finns och på vilket sätt den är organiserad. Av stadgarna framgår också hur styrelse och andra funktioner i organisationen är tänkta att fungera. Svenska Livräddningssällskapets nuvarande stadgar antogs 1973 i samband med sammanslagningen av Simfrämjandet och Svenska Livräddningssällskapet. Senaste justeringen antogs av årsmötet 2002.

Paragraf 1 och 2 av Svenska Livräddningssällskapet stadgar

§ 1 Ändamål

Svenska Livräddningssällskapet (SLS) har genom sin riksomfattande organisation till ändamål
att främja allmän SIMKUNNIGHET
att verka för utbredd kunnighet i LIVRÄDDNING
att propagera för SÄKERHET vid friluftslivsaktiviteter och annan verksamhet i anslutning till vatten och isar
 

§ 2 Verksamhet

SLS ska i sin verksamhet
 
avseende allmän SIMKUNNIGHET
 • propagera för bad och simning som medel för god hälsa
 • kartlägga simkunnigheten
 • verka för att simundervisning anordnas för barn och vuxna
 • utbilda simlärare
 • verka för att av SLS utbildade och behöriga simlärare anlitas vid simundervisning

avseende LIVRÄDDNING
 • utbilda livräddare
 • verka för att undervisning i livräddning anordnas för skolungdom och vuxna
 • verka för att allmänheten utbildas i Hjärt-Lung-Räddning (HLR)
 • anordna tävlingar i livräddning

avseende SÄKERHET
 • analysera drunkningsolyckor och olyckstillbud i anslutning till vatten och isar
 • upplysa om risker, skapa insikt om nödvändiga olycksförebyggande möjligheter och informera om lämpliga säkerhetsåtgärder i samband med aktiviteter i anslutning till vatten och isar såsom bad, bastubad, simning, sportfiske, båtfärder och isutflykter
 • medverka till att ändamålsenliga säkerhetsmaterial tillverkas och kommer till användning
 • verka för fullgoda badplatser och simanläggningar
 • verka för att strandbaden skyddas mot miljöförstörande faktorer och hos ansvariga myndigheter och organisationer påtala behov av åtgärder i miljövårdande syfte

SLS ska i all sin verksamhet ägna särskilt intresse åt barnens säkerhet.
SLS ska verka för att allemansrätten inte försvagas
SLS ska söka samarbete med organisationer som utövar verksamhet av närbesläktad natur samt bistå myndigheter, organisationer, företag och enskilda med råd och anvisningar i alla frågor som berör SLS verksamhet.

I all SLS-verksamhet skall SLS-andan och de etiska reglerna som finns fogade som bilaga till dessa stadgar iakttas.

Om du vill läsa hela Svenska Livräddningssällskapets stadgar kan du göra det här